Reklamační řád

Vysazování živého plotu není krátkodobou záležitostí. Živý plot sázíme většinou proto, aby nám sloužil dlouhá léta. Proto je velmi důležité, abyste vysadili rostlinu, která je spolehlivá a která bude dlouhá léta bezpečně plnit svou úlohu.

Námi nabízené rostlinky jsou pěstovány při dodržení přísných technologických postupů. Jsou chráněny různými způsoby proti nejčastějším nemocem, abyste získali zdravé a odolné rostliny.

Na naše sazenice Vám poskytneme nejvyšší možnou – dvoustupňovou záruku.
Záruka 100% spokojenosti.

Pokud s dodanými sazenicemi nejste spokojeni bez otázek Vám vrátíme peníze. Stačí, když nám do 14 dnů od zakoupení zašlete zpět zakoupené rostliny spolu s fakturou a peníze Vám ihned vrátíme.

100% prodloužená záruka na ujmutí a růst

100% záruka ujmutí a doživotní záruka zdravotně nezávadných rostlin. Pokud nevyrašila zasazená rostlina a nebo v dalších letech Vaše rostlina vyschla? Pošlete nám fotografii mrtvých rostlin a nebo pár sazenic na expertizu, a my Vám pošleme nové rostliny.

Protože Vy rostlinku kupujete na více let pro dlouhodobou spokojenost je důležité, abyste měli jistotu, že jste si koupili správně. Prodloužená záruka Vám dá dostatečnou jistotu, že zázračný živý plot je pro Vás tou správnou volbou.


Prodloužená doživotní záruka funguje v praxi velmi jednoduše:

 1. Vy nám pošlete fotku nemocné (uhynulé) rostliny a nebo zasenici na expertizu jako vzorek
 2. My zkontrolujeme Vaše údaje o objednávce v našem systému
 3. Vaše rostlinky vyměníme za nové, životaschopné

 

To je naše záruka a opravdu tak jednoduše funguje. A teď následuje zákonem předepsaný text:

Všeobecná ustanovení

Veškerá práva kupujícího z vadného plnění (reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. V záležitostech tímto reklamačním řádem neupravených se potom reklamace řídí právem a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem.

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě
www.wonderhedge.eu/kosik_cz, www.wonderhedge.eu/kosik_cz-baliky, www.zazracny-plot.cz, www.jedlyplot.cz, www.aronie-cz.cz, www.ptaci-zob.cz

Prodávající:
WonderHedge-CZ s.r.o., Na Zahradách 3170/1a, 690 02 Břeclav
Spisová značka: C 102048, u Krajského soudu v Brně
tel.: 725 823 900, IČ: 064 32 379, DIČ: CZ 06432379

Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je prokázání nabytí zboží např. předložení faktury, která slouží současně jako dodací a záruční list a nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

To, že byl zákazník seznámen s tímto reklamačním řádem, stvrzuje uzavřením závazné objednávky.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno provozovatele, který vyhotovil fakturu.Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti tohoto reklamačního řádu, pokud není ujednáno jinak.

Uplatnění reklamace

 Kupující má právo uplatnit reklamaci jen u zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na ně záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

 

 • A) Na e-mailovou adresu provozovatele : plot@zazracny-plot.cz.
 • B) Telefonicky na číele: 725 823 900
 • C) Poštou na adresu sídla firmy.

 Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy byla reklamace řádně uplatněna a dodáno reklamované zboží, rostlina, podle toho, co nastane později.

V případě uplatnění reklamace má kupující právo pokud se jedná o takovou neodstranitelnou vadu, jež brání řádnému užívání. Má právo na výměnu vadné rostliny, hnojiva, výrobku nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Provozovatel vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace.

 

Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:

 • Při nedodržení správného technologického postupu
 • Rostlina a zboží bylo poškozeno živly, zvířaty.
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží přede dnem konce záruční doba,
 • Mechanickým nebo jiným poškozením zboží při používání za jiných podmínek, než pro které je zboží vyrobeno.
 • V případě běžného opotřebení

Jedná-li se o takovou neodstranitelnou vadu, jež brání řádnému užívání zboží, kupující má právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, kupující má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží (to však jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné) a v případě, že není takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

Jedná-li se o vady odstranitelné, které se vyskytují ve větším počtu nebo se vyskytují opakovaně a současně i brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy.

  Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost, reklamační řízení

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, především pak ustanovením § 1914 až § 1925, §2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávajíc uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)    zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Výše uvedené se nepoužije

a)    u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b)    na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
c)    u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí spotřebitelem;

nebo
d)    vyplývá-li to z povahy zboží.

Má-li zboží vadu a je-li tato vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li zboží z důvodu této vady řádně užívat, může kupující buď od kupní smlouvy odstoupit, nebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny. Kupující náleží i náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnost z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i dalšího údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Nemá-li zboží vlastnosti, jak je uvedeno výše (především zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; zboží se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží neodpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů) může kupující požádat i o dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součástí zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo kupující od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Zboží je vadné, není-li prodávajícím odevzdáno kupujícím v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní podnikatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy.
Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení rozdílně, nikoli však rozporně, musí zboží odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i jiné plnění. Za vadu se dále považují i vady v dokladech nutné pro užívání zboží.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a)    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo chybějícího zboží,
b)    na odstranění vady opravou zboží,
c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží,
d)    odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, které právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo plynoucí mu z podstatného porušení kupní smlouvy včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení kupní smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo v případě nepodstatného porušení smlouvy na slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží, nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodaní nového zboží prodávajícím kupujícímu, vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivé součásti zboží.

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Reklamační řízení

Práva z vady uplatní spotřebitel u podnikatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištěného nedostatku zboží.

Podnikatel přijme reklamaci emailem, nebo telefonicky, v případe potreby osobne v sídle firmy a to po předchozí dohodě se spotřebitelem, a to z důvodu, aby mohl podnikatel zajistit svou přítomnost.

Podnikatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytne podnikateli požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní podnikateli přezkoumat reklamované zboží a dále, že spotřebitel prokáže koupi zboží, nejlépe dokladem o koupi, dále spotřebitel vytkne zboží vadu, pro kterou jej reklamuje, a sdělí podnikateli, jaký způsob reklamace požaduje.  

Zásilky zboží, ze kterých není patrné, proč byly podnikateli zaslány, budou vráceny zpět odesílateli na jeho náklady.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože podnikatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci, náleží spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací zboží.

Vytkl-li spotřebitel podnikateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemohl spotřebitel vadné zboží užívat.

O vyřízení reklamace vyrozumí podnikatel spotřebitele. 

Záruční podmínky

100% záruka ujmutí a doživotní záruka zdravotně nezávadných rostlin.
Pokud nevyrašila zasazená rostlina nebo ve druhém, třetím a  15 roce Vaše rostlina vyschla? Pošlete nám fotografii mrtvých rostlin a pár větviček na expertizu, a my Vám pošleme nové rostliny. 

Prohlášení: Na stránce uvedené hodnoty růstu rostlin platí při dodržení technologie pěstování a při dostatečném množství živin, vody a slunečního záření. Při krajně nekvalitní půdě nebo u rostlin které jsou vysazeny na nevyhovujícím místě (například do stínu) může být růst pomalejší než jsou uvedené pěstitelské hodnoty.

V případě výměny rostliny a nebo příslušenství za nové se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu.

Tekuté hnojivo:  
Datum spotřeby:
3 roky od výroby – vyznačen na obalu

Příslušenství :

Pletivo SoviTex: záruka 24 měsíců.
Kapkové zavlažování SoviAqua: záruka 24 měsíců.

 

Vyřízení reklamace

 

Práva z vady uplatní kupujícího u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištěného nedostatku zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se kupující nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytne prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží a dále, že prodávajícímu prokáže koupi zboží, nejlépe dokladem o koupi, dále kupujícímu vytkne zboží vadu, pro kterou jej reklamuje, a sdělí prodávajícímu, jaký způsob reklamace požaduje.  

Zásilky zboží, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícmu zaslány, budou vráceny zpět odesílateli na jeho náklady.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací zboží.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemohl kupující vadné zboží užívat.

O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího, a to písemně a způsobem, který bude dohodnut při uplatnění reklamace (např. poštou, emailem, sms zprávou). 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2014, ruší se jím předchozí reklamační řády a platí do vydání nového reklamačního řádu.

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Vzorový formulář si můžete stáhnout kliknutím na odkaz níže:
Formulář pro uplatnění reklamace >>>

Podobní obsah

Elektronicka kniha o pestovani zivych plotu zdarma

Kniha o pěstování živých plotů zdarma

WonderHedge®Assistance extra 3% sleva bezplatné odborné poradenství a kniha o pěstování živých plotů zdarma Přihlaste se k odebírání bezplatného zpravodaje WonderHedge Assistance a získejte zdarma

Zázračný živý plot - Zoltan Toth Pestitel

Co je WonderHedge® technologie?

Proč nakupovat u nás a co je WonderHedge® technologie? Investice do živého plotu je dlouhodobou záležitostí. Živý plot nesázíme na dobu 2-3 let, ale cílem

Zázračný živý plot - Zoltan Toth Pestitel

Tajemství zázraku WonderHedge® technologie

V čem se spočívá tajemství zázračného živého plotu? Část tajemství se dozvíte z této video ukázky. https://www.youtube.com/watch?v=480lxzDHPjs Často se ptají, v čem spočívá tajemství zázračného

Živý plot jsem zakoupila před dvěma roky a jsem spokojená.

Taky hodnotím že mi je pravidelně zasílaný zpravodaj ve kterém jsou zajímavé a poučné informace.

Je vidět že WonderHedge se zajímá o své zákazníky.
O. Pasovská

 

Dobrý den, právě jsem od Vás obdržel objednané keře, rád bych Vám strašně poděkoval za naprostou profesionalitu, perfektní komunikaci a péči o zákazníka.

Velmi často a dlouho nakupuji po internetu, ale s tak dokonalou prací jsem se ještě nesetkal!

Na základě těchto zkušeností budu Váš obchod všem doporučovat. A pokud budu někdy potřebovat keře, tak se zcela jistě obrátím na Vás. Ještě jednou moc děkuji.

Igor K.