Jedlý živý plot - mana rajské zahrady

Luxusní rostlina s elegantním vzhledem,
chutné a zdravé plody plné vitamínů ...

banner1 banner2banner3

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Veškerá práva kupujícího z vadného plnění (reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. V záležitostech tímto reklamačním řádem neupravených se potom reklamace řídí právem a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.
Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě
www.jedlyplot.cz


Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí zboží - faktury, která slouží současně jako dodací a záruční list a nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.


To, že byl zákazník seznámen s tímto reklamačním řádem, stvrzuje uzavřením závazné objednávky.


Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno provozovatele, který vyhotovil fakturu.Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.


Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti tohoto reklamačního řádu, pokud není ujednáno jinak.

Uplatnění reklamace

 Kupující má právo uplatnit reklamaci jen u zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na ně záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Uplatnit oprávněnou reklamaci může kupující na adrese provozovatele: Gabriela Krůzová, Nerudova 771/21, 691 45 Podivín, IČ: 04485441, DIČ: CZ7662214604

  • A) Na e-mailovou adresu provozovatele : plot@zazracny-plot.cz.
  • B) Poštou na adresu provozovatele.
  • C) Osobním doručením na adresu provozovatele

 Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy byla reklamace řádně uplatněna a dodáno reklamované zboží, rostlina, podle toho, co nastane později.


V případě uplatnění reklamace má kupující právo pokud se jedná o takovou neodstranitelnou vadu, jež brání řádnému užívání. Má právo na výměnu vadné rostliny, hnojiva, výrobku nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:

  • Při nedodržení správného technologického postupu
  • Poškození rostlin při přepravě ( nutno řešit s dopravcem ),
  • Při sadbě rostlin v podmínkách, které neodpovídají svým parametrům
  • Rostlina a zboží bylo poškozeno živly, zvířaty.
  • Vypršela-li u reklamovaného zboží přede dnem konce záruční doba,
  • Mechanickým nebo jiným poškozením zboží při používání za jiných podmínek, než pro které je zboží vyrobeno.
  • V případě běžného opotřebení

 

Jedná-li se o takovou neodstranitelnou vadu, jež brání řádnému užívání zboží, kupující má právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, kupující má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží (to však jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné) a v případě, že není takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

Jedná-li se o vady odstranitelné, které se vyskytují ve větším počtu nebo se vyskytují opakovaně a současně i brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Záruční podmínky

100% záruka ujmutí a doživotní záruka zdravotně nezávadných rostlin.
Pokud nevyrašila zasazená rostlina nebo ve druhém, třetím a  15 roce Vaše rostlina vyschla? Pošlete nám fotografii mrtvých rostlin a pár větviček na expertizu, a my Vám pošleme nové rostliny. 


Prohlášení: Na stránce uvedené hodnoty růstu rostlin platí při dodržení technologie pěstování a při dostatečném množství živin, vody a slunečního záření. Při krajně nekvalitní půdě nebo u rostlin které jsou vysazeny na nevyhovujícím místě (například do stínu) může být růst pomalejší než jsou uvedené pěstitelské hodnoty.


V případě výměny rostliny a nebo příslušenství za nové se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu.

Tekuté hnojivo:  
Datum spotřeby:
3 roky od výroby - vyznačen na obalu


Příslušenství : záruka 24 měsíců.

 

Vyřízení reklamace

Oprávněná reklamace na vady zboží a rostlin se vztahuje pouze k popisu vady uvedené kupujícím. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.


Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení budou sděleny pracovníkem reklamačního oddělení.


Reklamované zboží, rostliny zaslané kupujícím na náklady prodávajícího tzv. „na dobírku“ nebudou přijaty.


Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2014, ruší se jím předchozí reklamační řády a platí do vydání nového reklamačního řádu.

Vzorový formulář pro uplatnení reklamace

Vzorový formulář si můžete stáhnout kliknutím na odkaz níže:
Formulář pro uplatnění reklamace >>>

 

 

Lajkujte, zdielajtee

Novinky 2016 - exkluzivní nabídka Wonderhedge

Dvě výjimečně zdravé, ale téměř zapomenuté ovoce do Vaší zahrady.

Novinky 20161) Moruše bílá (Morus Alba) - lidový název stromová jahoda

2) Kaštanovník jedlý - obecný (Castanea Sativa)

Více o nabídce >>>

Nabízené sazenice pěstujeme a skladujeme v ideálních podmínkách. Možné termíny výsadby jsou:

led úno bře dub kvě črn čvc srp zář říj lis pro
     

 

Prohlášení: Uvedené hodnoty růstu platí při dodržení technologie pěstování a při dostatečném množství živin, vody a slunečního záření. Při krajně nekvalitní půdě nebo u rostlin které jsou vysazeny na nevyhovujícím místě (například do stínu) může být růst pomalejší než jsou uvedené pěstitelské hodnoty.